Inhuurdesk Talentenregio

Gebiedsregisseur voor de ontwikkeling van Frederiksoord en omgeving

Standplaats:
Westerveld
Startdatum:
01.01.2019
Einddatum:
01.07.2020
Uren per week:
24

 

De drie deelnemende partijen van de gebiedsontwikkeling Frederiksoord en omgeving, namelijk gemeente Westerveld, Maatschappij van Weldadigheid
en provincie Drenthe, zoeken voor de periode van anderhalf jaar een 
Gebiedsregisseur voor de ontwikkeling van Frederiksoord en omgeving             
 (flexibel in te vullen, 16 tot 24 uur per week)


De integrale gebiedsontwikkeling Frederiksoord, Willemsoord en Boschoord betreft de gebiedsontwikkeling van de zogenaamde ‘Vrije Koloniën’.
De gebiedsontwikkeling vindt plaats door economische stimulering, verhogen ruimtelijke kwaliteit en verhogen toeristische waarde van het gebied.
Een voorbeeld van een deelprogramma is de bouw van het Huis van Weldadigheid, een groot publiekstrekkend bezoekerscentrum.

Het opgestelde Kolonieplan (2016) geeft de koers aan. Er wordt uitvoering gegeven op twee inhoudelijke deelprogramma’s: Vrijetijdseconomie en
Sociaal-maatschappelijk innoveren.

Vrijetijdseconomie bestaat uit gebiedsontwikkeling Hart van Frederiksoord, de ontwikkeling van het Huis van Weldadigheid en verbetering beleefbaarheid
Cultuurlandschap.
Sociaal-maatschappelijk innoveren vloeit voort uit het gedachtengoed van de Maatschappij van Weldadigheid en bestaat uit
 Ondernemen in Groen & Food, gezondheid en
Sociaal-maatschappelijk innoveren. Via de voorbereidende stuurgroep vindt de voorgang en verantwoording plaats richting de stuurgroep. 

 
Wij zoeken iemand met aantoonbare ervaring op het vlak van gebiedsontwikkeling met kennis van  gebiedsmarketing, die prioriteert, partijen weet te verbinden
zowel binnen de gebiedsontwikkeling, als vanuit een breder perspectief, afstemming tussen de deelprogramma’s organiseert en optreedt als secretaris van de
stuurgroep. Als inspirerende verbinder tussen enerzijds ondernemers en bewoners en anderzijds bestuurlijke organen 

houdt je rekening met lokale belangen van de diverse componenten. Zowel procesmatig, dossiermatig áls organisatorisch. 

De functie
De ideale kandidaat heeft concrete ervaring met complexe processen en is een creatieve, inlevende en tegelijk zakelijke persoonlijkheid. Iemand die inspirerend
“tussen de partijen kan staan’. Iemand die met enthousiasme de juiste beweging en besluitvorming met draagkracht en draagvlak weet te realiseren in dit traject.
Iemand die een groep kan smeden met een positief werkklimaat, waarin men elkaar kan aanspreken op gemaakte afspraken en houding en gedrag. Met ervaring
bij het zetten van concrete stappen in een bestuurlijke context van belangentegenstellingen in de politieke, ruimtelijke en financiële sfeer.
Iemand die daarbij voortbouwt op de tussenstand van de gebiedsontwikkeling op dit moment en met affiniteit met gebiedsmarketing, (vrijetijds)economie, erfgoed
en ruimtelijke ordening. Iemand met omgevingssensitiviteit en gevoel voor (bestuurlijke) verhoudingen. Iemand die de facilitator of voorzittersrol kan vervullen bij
diverse bijeenkomsten van verschillende aard en met uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.


Wij vragen
op de rijdende trein te springen; op dit moment is het Kolonieplan vastgesteld en wordt er gewerkt aan twee deelprogramma’s Vrijetijdseconomie en
Sociaal/maatschappelijk innoveren en die leiden tot versterking van de ruimtelijke en economische kwaliteit van het gebied;
  • de voorbereidende stuurgroep te faciliteren om in gezamenlijkheid de stappen uit het kolonieplan uit te voeren;
  • zorgen te dragen dat de twee deelprogramma’s  in samenhang en passend binnen ruimtelijke kwaliteit en de bestuurlijke opdracht worden uitgevoerd;
  • de verbindende schakel en aanjager te zijn tussen de twee deelprogramma’s en bestuurlijke opdrachtgevers, tevens secretaris van de voorbereidende
    stuurgroep;
  • de externe communicatie regisseren, gericht op draagvlak bij en verbinding met alle bij de gebiedsontwikkeling betrokken partijen;
  • afstemming en regie met betrekking tot de kernwaarden die in het UNESCO- Werelderfgoednominatiedossier zijn benoemd en het uitdragen en versterken
    van deze kernwaarden in overleg met de stakeholders en siteholders;
  • voorstel(len) voor meerjarenfinanciering waar nodig verder uitwerken en via de interne ambtelijke lijn besluitvorming regisseren.

< Ga terug naar het overzicht met alle opdrachten